* آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کاردانی ناپیوسته ،  کارشناسی ، کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی ارشد پیوسته  دانلود  مشاهده

* آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود   مشاهده

* آئین نامه آموزشی دوره دکتری

* آئین نامه آموزشی دوره دامپزشکی

* آيين نامه امتحانات

* آئین نامه کارآموزي