ليست برنامه درسي رشته هاي  دوره دكتري  دانشگاه آزاد اسلامي

توضيحات کد رشته گروه نام رشته مقطع
67118 دامپزشكي قارچ شناسي دامپزشكي دكتري 
67108 دامپزشکی دستیاری مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دکتری 
67101 دامپزشکی دامپروری دکتری 
67105 دامپزشکی دستیاری بیماریهای طیور دکتری 
67115 دامپزشکی پیشگیری بیماریهای دامی دکتری 
67103 دامپزشکی دستیاری فیزیولوژی دامپزشکی دکتری 
67114 دامپزشکی میکروبیولوژی دامپزشکی دکتری 
67113 دامپزشکی دستیاری دامپزشکی پاتالوژی جراحی علوم تشریحی دکتری 
67112 دامپزشکی دوره های تخصصی دستیاری دامپزشکی دکتری 
67111 دامپزشکی دستیاری انگل شناسی دکتری 
67109 دامپزشکی دستیاری رادیولوژی دامپزشکی دکتری 
67107 دامپزشکی دستیاری کلینکال پاتالوژی دامپزشکی دکتری 
67100 دامپزشکی فارماکولوژی دامپزشکی دکتری 
67102 دامپزشکی بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی دکتری 
67104 دامپزشکی دستیاری بهداشت و مواد غذایی دکتری 
67117 دامپزشکی دامپزشکی دکتری 
67110 دامپزشکی بهداشت و بیماریهای آبزیان دکتری 
67106 دامپزشکی دستیاری بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکتری 
17251 علوم انساني مديريت آموزشي دكتري 
قابل اجرا از ورودی 1392 و به بعد 17185 علوم انساني جغرافیا برنامه و برنامه ریزی روستایی 4 گرایش دكتري 
17311 علوم انساني روانشناسی گرایش سلامت دكتري 
17187 علوم انسانی جغرافیای طبیعی و انسانی دکتری 
17188 علوم انسانی مدیریت دکتری 
17208 علوم انسانی کتابداری و اطلاع رسانی دکتری 
17272 علوم انسانی مدیریت آموزش عالی دکتری 
17198 علوم انسانی جامعه شناسی دکتری 
17193 علوم انسانی حقوق کیفری و جرم شناسی دکتری 
17175 علوم انسانی فلسفه دکتری 
منسوخ برای ورودی 1392 و به بعد 917185 علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-منسوخ دکتری 
17204 علوم انسانی مدیریت تکنولوژی دکتری 
17273 علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی دکتری 
17274 علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی رشد و تکامل و یادگیری حرکتی دکتری 
17275 علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی دکتری 
17276 علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی دکتری 
17177 علوم انسانی روانشناسی عمومی دکتری 
17196 علوم انسانی علوم ارتباطات دکتری 
17186 علوم انسانی جغرافیای سیاسی دکتری 
17207 علوم انسانی زبانشناسی همگانی دکتری 
17191 علوم انسانی حقوق خصوصی دکتری 
17205 علوم انسانی حسابداری دکتری 
17189 علوم انسانی مشاوره دکتری 
17203 علوم انسانی مدیریت بازرگانی دکتری 
17202 علوم انسانی مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی دکتری 
17199 علوم انسانی علوم اقتصاد و علوم بازرگانی دکتری 
17197 علوم انسانی زبان و ادبیات عرب دکتری 
17195 علوم انسانی مدیریت دولتی دکتری 
17194 علوم انسانی ادبیات فرانسه دکتری 
17192 علوم انسانی حقوق عمومی دکتری 
17190 علوم انسانی باستانشناسی دکتری 
17206 علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی دکتری 
17181 علوم انسانی تاریخ دکتری 
17174 علوم انسانی فرهنگ و زبانهای باستانی ایران دکتری 
17173 علوم انسانی فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی دکتری 
17176 علوم انسانی حقوق بین الملل عمومی دکتری 
17178 علوم انسانی الهیات و معارف اسلامی دکتری 
17180 علوم انسانی علوم سیاسی دکتری 
17182 علوم انسانی روانشناسی بالینی دکتری 
17183 علوم انسانی روانشناسی تربیتی دکتری 
17184 علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دکتری 
17172 علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری 
17179 علوم انسانی روابط بین الملل دکتری 
37143 علوم پايه رياضي - گرايش هندسه و توپولو‍ِژي دكتري 
37134 علوم پایه شیمی دکتری 
37113 علوم پایه رياضي دکتری 
37135 علوم پایه علوم زمین شناسی دکتری 
37114 علوم پایه فیزیولوژی جانوری دکتری 
37112 علوم پایه آمار دکتری 
37115 علوم پایه فیزیولوژی گیاهی دکتری 
جدید قابل اجرا از مهر 1393 77146 هنر شهرسازی دكتري 
77121 هنر معماری دکتری 
از مهر 93 به بعد منسوخ گردید 77133 هنر شهرسازی - منسوخ دکتری 
اين برنامه از ورودي 89 قابل اجرا بوده و جایگزین برنامه شیلات مي باشد 47198 كشاورزي دکتري تکثير و پرورش آبزيان دكتري 
27175 فنی مهندسی کامپیوتر دکتری 
27164 فنی مهندسی مهندسی مکانیک دکتری 
27174 فنی مهندسی مهندسی پزشکی دکتری 
27173 فنی مهندسی مهندسی نساجی دکتری 
27166 فنی مهندسی مهندسی هسته ای دکتری 
27167 فنی مهندسی مهندسی محیط زیست دکتری 
27168 فنی مهندسی مهندسی پلیمر دکتری 
27165 فنی مهندسی صنایع دکتری 
27172 فنی مهندسی متالوژی مواد دکتری 
27169 فنی مهندسی مهندسی شیمی دکتری 
27170 فنی مهندسی مهندسی برق دکتری 
47146 کشاورزی زراعت دکتری 
47176 کشاورزی توسعه کشاورزی دکتری 
اين برنامه از ورودي 89 منسوخ شده است و برنامه تكثير و پرورش آبزيان جايگزين آن مي باشد 947178 کشاورزی شیلات - منسوخ دکتری 
47177 کشاورزی اصلاح نژاد دام دکتری 
47179 کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی دکتری 
47145 کشاورزی بیو تکنولوژی کشاورزی دکتری 
47149 کشاورزی جنگلداری دکتری 
47175 کشاورزی اصلاح نباتات دکتری 
47144 کشاورزی علوم و مهندسی و آبخیزداری دکتری 
47142 کشاورزی مکانیک ماشینهای کشاورزی دکتری 
47141 کشاورزی علوم و صنایع غذایی دکتری 
47140 کشاورزی اقتصاد کشاورزی دکتری 
47137 کشاورزی خاکشناسی دکتری 
47139 کشاورزی حشره شناسی کشاورزی دکتری 
47136 کشاورزی علوم باغبانی دکتری 
47148 کشاورزی علوم مرتع دکتری 
47147 کشاورزی علوم و صنایع چوب دکتری 
47135 کشاورزی محیط زیست دکتری 
47134 کشاورزی تغذیه دام دکتری 
47150 کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی دکتری 
47138 کشاورزی بیماری شناسی گیاهی دکتری