ليست برنامه درسي رشته هاي  دوره كارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي

توضيحات کد رشته گروه نام رشته مقطع
33103  
63118 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی كارشناسي پيوسته 
قابل اجرا فقط برای ورودیهای 88 و به بعد 13304 علوم انساني جغرافیا - ژئومورفولوژی كارداني پيوسته 
این سرفصل برای ورودیهای 88 و به بعد منسوخ شده است 913267 علوم انساني جغرافیا و برنامه ریزی شهری - منسوخ كارشناسي پيوسته 
13299 علوم انساني علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی كارشناسي پيوسته 
13308 علوم انساني مديريت مالي كارشناسي پيوسته 
قابل اجرا از وروديهاي 1389 و به بعد موضوع بخشنامه 398880/36 مورخ 28/10/88 13108 علوم انساني زبان و ادبيات انگليسي - جديد كارشناسي پيوسته 
قابل اجرا از 89 و به بعد 13149 علوم انساني کتابداری و اطلاع رسانی - جدید كارشناسي پيوسته 
13154 علوم انساني علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی كارشناسي پيوسته 
13296 علوم انساني مدیریت امور گمرکی كارشناسي پيوسته 
13318 علوم انساني علوم و معارف قرآن كارشناسي پيوسته 
13279 علوم انساني مدیریت فرهنگی و هنری کارشناسی 
13305 علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پيوسته 
13103 علوم انسانی مطالعات خانواده کارشناسی پیوسته 
13104 علوم انسانی مدیریت صنعتی کارشناسی پیوسته 
13110 علوم انسانی زبان فرانسه کارشناسی پیوسته 
13102 علوم انسانی زبان و ادبیات عربی کارشناسی پیوسته 
13101 علوم انسانی تربیت مترجم زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته 
13105 علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته 
13106 علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی تربیت دبیر کارشناسی پیوسته 
13100 علوم انسانی مدیریت دولتی کارشناسی پیوسته 
13109 علوم انسانی علوم اقتصادی کارشناسی پیوسته 
13134 علوم انسانی علوم تربیتی آموزش و پرورش پیش دبستانی و کارشناسی پیوسته 
13112 علوم انسانی علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی کارشناسی پیوسته 
13133 علوم انسانی علوم قرآنی کارشناسی پیوسته 
13114 علوم انسانی علوم قضایی کارشناسی پیوسته 
13115 علوم انسانی علوم سیاسی کارشناسی پیوسته 
13116 علوم انسانی آزاد الهیات و معارف اسلامی کارشناسی پیوسته 
از سال 88 با ابلاغ برنامه جدید این برنامه منسوخ شده و فقط تا ورودی های سال 87 قابل اجرا است. 13117 علوم انسانی تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی - منسوخ کارشناسی پیوسته 
13118 علوم انسانی زبان آلمانی کارشناسی پیوسته 
ين سرفصل جهت وروديهاي 1389 و به بعد منسوخ مي باشد.موضوع بخشنامه 398880/36 مورخ 28/10/88 913108 علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی- منسوخ کارشناسی پیوسته 
13146 علوم انسانی زبان وادبیات ارمنی کارشناسی پیوسته 
13152 علوم انسانی حسابداری3 کارشناسی پیوسته 
فقط سرفصل گرایش ژئومورفولوژی برای ورودیهای 88 و به بعد منسوخ می گردد و از سرفصل جدید استفاده شود 13135 علوم انسانی جغرافیا انسانی - طبیعی 4 گرایش کارشناسی پیوسته 
13136 علوم انسانی روانشناسی اصلاح و تربیت کارشناسی پیوسته 
13138 علوم انسانی مترحمی زبان روسی کارشناسی پیوسته 
13139 علوم انسانی تاریخ کارشناسی پیوسته 
13140 علوم انسانی دبیری الهیات و معارف اسلامی کارشناسی پیوسته 
13142 علوم انسانی روانشناسی کارشناسی پیوسته 
13143 علوم انسانی دبیری فلسفه کارشناسی پیوسته 
13231 علوم انسانی فقه و حقوق اسلامی کارشناسی پیوسته 
13145 علوم انسانی علوم ارتباطات اجتماعی کارشناسی پیوسته 
13268 علوم انسانی باستانشناسی کارشناسی پیوسته 
13147 علوم انسانی مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته 
منسوخ از ورودی 89 و به بعد 913149 علوم انسانی کتابداری با 6 گرایش - منسوخ کارشناسی پیوسته 
13132 علوم انسانی مدیریت جهانگردی کارشناسی پیوسته 
13153 علوم انسانی حسابداری کارشناسی پیوسته 
13263 علوم انسانی فلسفه و حکمت اسلامی کارشناسی پیوسته 
13155 علوم انسانی راهنمایی مشاوره کارشناسی پیوسته 
13119 علوم انسانی تربیت دبیر زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته 
13113 علوم انسانی حقوق کارشناسی پیوسته 
13144 علوم انسانی زبان اسپانیایی کارشناسی پیوسته 
13283 علوم انسانی مدیریت جهانگردی و هتلداری کارشناسی پیوسته 
13120 علوم انسانی زبان و ادبیات هوسائی کارشناسی پیوسته 
قابل اجرا برای ورودیهای 88 و بعد 13267 علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری - جدید کارشناسی پیوسته 
13285 علوم انسانی زبان شناسی کارشناسی پیوسته 
13283 علوم انسانی امور گمرکی کارشناسی پیوسته 
13282 علوم انسانی مترجمی زبان عربی کارشناسی پیوسته 
قابل اجرا از ورودی 88 و به بعد 13300 علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی 5 گرایش ورزش همگانی- فیزیولوژی ورزشی ، رفتار حرکتی ، مدیریت ورزشی ، بیومکانیک - New کارشناسی پیوسته 
13148 علوم انسانی روانشناسی صنعتی و سازمانی کارشناسی پیوسته 
13121 علوم انسانی زبان و ادبیات سواحیلی کارشناسی پیوسته 
13171 علوم انسانی مدیریت امور بانکی کارشناسی پیوسته 
13111 علوم انسانی علوم قرآن و حدیث کارشناسی پیوسته 
13151 علوم انسانی مدیریت بیمه کارشناسی پیوسته 
13124 علوم انسانی روابط سیاسی(روابط دیپلماتیک) کارشناسی پیوسته 
13123 علوم انسانی مدیریت و کمیسر دریایی کارشناسی پیوسته 
13122 علوم انسانی زبان ایتالیایی کارشناسی پیوسته 
13285 علوم انسانی زبان شناسی کارشناسی پیوسته 
33150 علوم پايه شیمی گرایش محیط زیست كارشناسي پيوسته 
33137 علوم پايه فیزیک مهندسی كارشناسي پيوسته 
قابل اجرا برای ورودی 88 و 89 33139 علوم پايه علوم کامپیوتر - منسوخ كارشناسي پيوسته 
35150 علوم پايه شيمي گرايش شيمي داروئي كارشناسي پيوسته 
قابل اجرا از ورودی های 1390 و به بعد - جایگزین سرفصل رشته های زمین شناسی و زمین شناسی کاربردی در مقطع کارشناسی می گردد. 33151 علوم پايه کارشناسی زمین شناسی - جدید كارشناسي پيوسته 
33144 علوم پايه شیمی گرایش فناوری اطلاعات كارشناسي پيوسته 
این سرفصل جایگزین سرفصل رشته ای مذکور از ورودی 90 وو به بعد می باشد. 33152 علوم پايه علوم ریاضی رشته های ریاضیات و کاربردها ، آمار وکاربردها،علوم کامپیوتر - جدید كارشناسي پيوسته 
33108 علوم پایه بیو تکنولوژی کارشناسی پیوسته 
33104 علوم پایه شیمی کارشناسی پیوسته 
33107 علوم پایه فیزیک کارشناسی پیوسته 
منسوخ از ورودی 90 و به قبل 33105 علوم پایه ریاضی 3 - منسوخ کارشناسی پیوسته 
از ورودی 1390 منسوخ شده و به جای آن برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زمین شناسی مصوب جلسه 772 اجرا می گردد. 33102 علوم پایه زمین شناسی - منسوخ کارشناسی پیوسته 
33106 علوم پایه زیست شناسی کارشناسی پیوسته 
با ابلاغ برنامه جدید د رسال 88 این برنامه منسوخ می باشد و فقط تا وروردی 87 قابل اجرا است 933139 علوم پایه علوم کامپیوتر - منسوخ کارشناسی پیوسته 
33116 علوم پایه فیزیک نجوم کارشناسی پیوسته 
این سرفصل باری ورودی 90 و به بعد منسوخ می باشد 33101 علوم پایه آمار- منسوخ کارشناسی پیوسته 
33109 علوم پایه دروس اختیاری زیست شناسی کارشناسی پیوسته 
از ورودی 1390 منسوخ شده و به جای آن برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زمین شناسی مصوب جلسه 772 اجرا می گردد. 33100 علوم پایه زمین شناسی کاربردی - منسوخ کارشناسی پیوسته 
قابل اجرا برای ورودیهای 88 و به بعد 73102 هنر مرمت بناهای تاریخی - جدید كارشناسي پيوسته 
این سرفصل برای ورودیهای 87 و به بعد لازم الاجرا است و برای وردیهای ماقبل 87 قابل اجرا نیست. 73107 هنر فرش کارشناسی پیوسته 
73105 هنر عکاسی کارشناسی پیوسته 
73104 هنر طراحی صنعتی کارشناسی پیوسته 
73103 هنر نقاشی کارشناسی پیوسته 
این سرفصل برای ورودیهای 88 و به بعد منسوخ است. 973102 هنر مرمت و احیا بناهای تاریخی - منسوخ کارشناسی پیوسته 
73111 هنر طراحی پارچه ولباس کارشناسی پیوسته 
73101 هنر نمایش کارشناسی پیوسته 
این سرفصل برای ورودیهای ماقبل 87 منسوخ شده است و برای ورودیهای 87 و به بعد قابل اجرا نمیباشد 973107 هنر فرش کارشناسی پیوسته 
73108 هنر مهندسی معماری کارشناسی پیوسته 
73109 هنر شهرسازی کارشناسی پیوسته 
73110 هنر صنایع دستی کارشناسی پیوسته 
73106 هنر ارتباط تصویری کارشناسی پیوسته 
53101 پزشکی علوم تغذیه کارشناسی پیوسته 
53102 پزشکی پرستاری کارشناسی پیوسته 
53103 پزشکی مددکاری اجتماعی کارشناسی پیوسته 
43191 كشاورزي مهندسی موادو طراحی صنایع غذایی كارشناسي پيوسته 
جدید - قابل اجرا از ورودی 1393 و به بعد 43123 كشاورزي علوم و مهندسی صنایع غذایی كارشناسي پيوسته 
قابل اجرا از ورودی 1392 و به بعد 23120 فني و مهندسي مهندسی برق - جدید كارشناسي پيوسته 
از ورودي 90و به بعد اين سرفصل جايگزين برنامه درسي كارشناسي رشته هاي برنامه ريزي و تحليل سيستم ها - تكنولوژي صنعتي - توليد صنعتي شده است 23245 فني و مهندسي مهندسي صنايع - بدون گرايش(جديد) كارشناسي پيوسته 
23232 فني و مهندسي مهندسی هسته ای كارشناسي پيوسته 
23233 فني و مهندسي مهندسی پرتوپزشکی كارشناسي پيوسته 
23234 فني و مهندسي مهندسی تکنولوژی نساجی كارشناسي پيوسته 
قابل اجرا برای ورودیهای مهر 1388 و به بعد در هر 4 گرایش بیوالکتریک ، بیومکانیک ،بیومتریال و بالینی 23230 فني و مهندسي مهندسی پزشکی 4 گرایش - جدید كارشناسي پيوسته 
قابل اجرا از ورودی 90 به بعد 23248 فني و مهندسي مهندسی عمران (جدید) كارشناسي پيوسته 
قابل اجرا از وزودی 90 به بعد و جایگزین برنامه قبلی رشته های ( مهندسی مکانیک موضوع بخشنامه شماره 196689-36 مورخ 7-6-90 23247 فني و مهندسي مهندسی مکانیک (جدید) كارشناسي پيوسته 
23240 فني و مهندسي مهندسی رباتیک كارشناسي پيوسته 
23119 فنی مهندسی دریانوردی کارشناسی پیوسته 
23106 فنی مهندسی طراحی و مهندسی پتروشیمی کارشناسی پیوسته 
23108 فنی مهندسی مهندسی کامپیوتر کارشناسی پیوسته 
23109 فنی مهندسی مهندسی مکانیک در طراحی جامدات کارشناسی پیوسته 
23111 فنی مهندسی مهندسی مکانیک در ماشین آلات کارشناسی پیوسته 
برای ورودیهای 1385 و به بعد 23112 فنی مهندسی مهندسی عمران با 4 گرایش آب ، خاک ،راه ، سازه کارشناسی پیوسته 
23113 فنی مهندسی تکنولوژی رنگ کارشناسی پیوسته 
23114 فنی مهندسی ایمنی صنعتی کارشناسی پیوسته 
23115 فنی مهندسی مهندسی صنایع پلیمر کارشناسی پیوسته 
23103 فنی مهندسی مهندسی شیمی کارشناسی پیوسته 
23117 فنی مهندسی مهندسی نفت کارشناسی پیوسته 
23104 فنی مهندسی مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف کارشناسی پیوسته 
23127 فنی مهندسی مهندسی طراحی فرایندهای صنعت نفت کارشناسی پیوسته 
23128 فنی مهندسی صنایع پالایش کارشناسی پیوسته 
23124 فنی مهندسی مهندسی اکتشاف معدن کارشناسی پیوسته 
قابل اجرا تا ورودی 91 و منسوخ از 1392 923120 فنی مهندسی مهندسی برق - منسوخ کارشناسی پیوسته 
23101 فنی مهندسی مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات کارشناسی پیوسته 
23102 فنی مهندسی مهندسی متالوژی مواد کارشناسی پیوسته 
23107 فنی مهندسی هوا فضا کارشناسی پیوسته 
از ورودي 90 به بعد به جاي اين سرفصل برنامه درس جديد رشته مهندسي صنايع بدون گرايش اجرا مي گردد. 23123 فنی مهندسی مهندسي صنايع - تکنولوژی صنعتی - منسوخ کارشناسی پیوسته 
23116 فنی مهندسی دبیر فنی اتو مکانیک کارشناسی پیوسته 
23122 فنی مهندسی عمران نقشه برداری کارشناسی پیوسته 
23129 فنی مهندسی مهندسی فن آوری اطلاعات کارشناسی پیوسته 
از ورودي 90 به بعد به جاي اين سرفصل برنامه درس جديد رشته مهندسي صنايع بدون گرايش اجرا مي گردد. 23105 فنی مهندسی مهندسي صنايع - برنامه ریزی و تحلیل سیستمها - منسوخ کارشناسی پیوسته 
23118 فنی مهندسی مهندسی صنایع شمیایی معدنی کارشناسی پیوسته 
از ورودي 90 به بعد به جاي اين سرفصل برنامه درس جديد رشته مهندسي صنايع بدون گرايش اجرا مي گردد. 23126 فنی مهندسی مهندسي صنايع - تولید صنعتی - منسوخ کارشناسی پیوسته 
این برنامه با ابلاغ برنامه درسی جدید برای ورودیهای 1388 و بعد منسوخ شده و فقط برای ورودیهای 1387 و قبل از آن قابل اجرا می باشد. 23121 فنی مهندسی مهندسی پزشکی بالینی - منسوخ کارشناسی پیوسته 
23125 فنی مهندسی استخراج معدن کارشناسی پیوسته 
23100 فنی مهندسی ساخت و تولید کارشناسی پیوسته 
این برنامه با ابلاغ برنامه درسی جدید برای ورودیهای 1388 و بعد منسوخ شده و فقط برای ورودیهای 1387 و قبل از آن قابل اجرا می باشد. 23163 فنی مهندسی مهندسی پزشکی 3 گرایش - منسوخ کارشناسی پیوسته 
43102 کشاورزی اقتصاد کشاورزی کارشناسی پیوسته 
43117 کشاورزی محیط زیست کارشناسی پیوسته 
43170 کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی کارشناسی پیوسته 
43112 کشاورزی مهندسی فضای سبز کارشناسی پیوسته 
43100 کشاورزی مکانیک ماشینهای کشاورزی کارشناسی پیوسته 
43101 کشاورزی مرتع و آبخیزداری کارشناسی پیوسته 
43103 کشاورزی علوم باغبانی کارشناسی پیوسته 
قابل اجرا از ورودی 84 تا 1392 منسوخ از ورودی 93 و به بعد 943123 کشاورزی علوم و صنایع غذایی کارشناسی پیوسته 
43106 کشاورزی علوم دامی کارشناسی پیوسته 
43111 کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته 
43104 کشاورزی ترویج و آموزشکشاورزی کارشناسی پیوسته 
43118 کشاورزی شیلات کارشناسی پیوسته 
43119 کشاورزی خاکشناسی کارشناسی پیوسته 
43120 کشاورزی گیاهپزشکی کارشناسی پیوسته 
43122 کشاورزی جنگلدری کارشناسی پیوسته 
از سال 84 منسوخ شده است 943123 کشاورزی صنایع فراورده های کشاورزی کارشناسی پیوسته 
43108 کشاورزی مهندسی کشاورزی آب کارشناسی پیوسته 
43105 کشاورزی مهندسی چوب وکاغذ کارشناسی پیوسته